Özgörev

                                                                                Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Özgörevleri
Çukurova Üniversitesi’nin özgörevleri “https://www.cu.edu.tr/cu/institutional/university/misyon-vizyon-hedefler” adresinde ilan edilmiştir. Çukurova Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırma-geliştirme çalışmaları ile değişime, gelişime açık, demokrasi fikrini benimsemiş bireyler yetiştirmeye ve bilimsel birikimlerini diğer bilim kurumları ve toplum ile paylaşmayı görev ve ilke edinmiştir. Üniversitemiz bu ilke doğrultusunda 45 yıldır eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
2006 yılında kurulan İletişim Fakültesi, Üniversitemizin özgörevleriyle uyumlu bir şekilde, fakültemiz geleceğin genç iletişimcilerini yetiştirirken, katılımcı bir yönetim ve öğrenci odaklı bir eğitim-öğretim anlayışıyla iletişim çalışmalarına ilişkin temel bilgi ve becerileri edindirmeyi, bu bilgi ve becerileri gerçek yaşama taşıyabilecekleri ortam ve olanaklar hazırlamayı, öğrencilerimizin, önce kendilerini eleştirebilme, başkalarının eleştirilerinden yararlanma, inisiyatif alabilme gibi sosyal beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaca yönelik olarak, mesleklerini icra ederken insandan ve insan onurundan yana, vicdanlı ve toplumsal meselelere duyarlı olmayı özendirecek entelektüel ve sosyal ortamlar yaratmayı hedeflemektedir. Fakültemizin özgörevleri ise “https://iletisim.cu.edu.tr” sayfasında yayınlanmaktadır.
Radyo, Televizyon ve Sinema Programı’nın özgörevleri, Üniversite ve Fakülte özgörevleriyle çerçevelenmiştir. Dolayısıyla RTS Programı’nın özgörevleri çağdaş bilgilerle donanımlı, iş alanlarında tercih edilen problem çözme ve tasarım yeteneğine sahip, eleştirel ve analitik düşünebilen, radyo, televizyon ve sinema uygulamaları için gerekli araçları kullanma becerisine sahip, demokratik ve etik ilkeleri benimsemiş bireyler olarak hazırlamaktır. Ayrıca program özgörevleri arasında radyo, televizyon ve sinema faaliyetleri ile ilgili nitelikli araştırmalar dizayn etmek ve yürütmek yer almaktadır. Böylelikle, burada sıralanan program özgörevleri, yukarıda belirtilen kurum ve fakülte özgörevleriyle uyumluluk içerisindedir.